• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга үргэлжлэл

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Талтгууд

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Áàò

3.    Өөрийн нэр:  Áàÿíõîíãîð  

4.    Òºðñºí îí: 1958

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Õîâä сум

6.     Үндэс угсаа: ĺðâºä

7.    Нийгмийн гарал: Ìàë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1991

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:  

                   -Àðäûí õóâüñãàëûí 80, 90 æèëèéí îéí ìåäàëü

                   -Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

                   -Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

                    -Íàìûí àõìàäûí îäîí

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Òóðóóí баг

12. Харилцах утасны дугаар:

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Àæèëã¿é

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1975 Õîâä ñóì ÅÁÑ, 1978 îíä Áª. ÁÒÌÑ-èéã Áàðèëãà÷èí, öàõèëãààí÷èí ìýðãýæëýýð òºãññºí.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Òàéæ

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ïýðýíëýé

3.    Өөрийн нэр:  Áàñàíæàâ

4.    Òºðñºí îí: 1956

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Ç¿¿íãîâü сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1990

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                      -5 æèëèéí îéí ãàâøãàé÷ ìåäàëóóä

                      -Òýðã¿¿íèé òàðèàëàí÷ àëòàí ìåäàëü

                      -Àðäûí õóâüñãàëûí 70, 80, 90 æèëèéí îéí ìåäàëü, Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

                      -Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí  ìåäàëü, Àòàð÷äûí àëäàð ìåäàëü

                     -Áàðóóíòóðóóí ñóìûí õ¿íäýò äýâòýðò íýð áè÷èæ ñóìûí õ¿íäýò òýìäýãýýð øàãíàãäàæ áàéñàí.

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Òóðóóí баг

12. Харилцах утасны дугаар: 88455621

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Àæèëã¿é

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1972 îíä Óâñ Ç¿¿íãîâü ñóìûí 8 æèë òºãññºí.    

 

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад