• --

  • Тендерийн урилга

Хуудас:  1  ( 7 мэдээ )

Хуучин төвийн балгас цэвэрлэх тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ Баруунтуруун сумын төвд хуучин төвийн балгасыг цэвэрлэх, ногоон байгууламж байгуулах ажлын тендер зарлаж байна. ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË : ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ АРГА ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 15000000 төгрөг/ ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-30-ны өдрийн 8 цаг 00 мин ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-17-ны өдрийн 15 цаг 00 мин ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-17-ны өдрийн 16 цаг 00 мин ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо, веб сайт : www.baruunturuun.uv.gov.mn ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 70456100 Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 15000 / арван таван мянган / төгрөг Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Малжуулах хөтөлбөрт мал нийлүүлэх тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ

Баруунтуруун суманд малжуулах хөтөлбөрт мал нийлүүлэх тендер зарлаж байна.

ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË  :  ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 25775800 төгрөг/

ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-30-ны өдрийн 8 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ  ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-23-ны өдрийн 15 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-23-ны өдрийн 16 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ  ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын  орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо,

веб сайт :  www.baruunturuun.uv.gov.mn

ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 70456100

Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 25000 / хорин таван мянган / төгрөг Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна.

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Эмнэлгийг нэгдсэн халаалттай болгох тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ

Баруунтуруун сумын СДЭмнэлгийг загвар эмнэлэг болгох хүрээнд эмч мэргэжилтэн бэлтгэх, ариутгалын байр засварлах, эмнэлгийн нэгдсэн халаалтын ажлын 2 багц бүхий тендер зарлаж байна.

ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË  :  ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 60000000 төгрөг/

ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-20-ны өдрийн 8 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ  ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-03-ны өдрийн 15 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-03-ны өдрийн 16 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ  ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын  орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо,

веб сайт :  www.baruunturuun.uv.gov.mn

ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 98216016, 70456100

Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 50000 / тавин мянган / төгрөг Төрийн сангийн 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна.

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Хүүхдийн цэцэрлэгийн дээвэр засах, ариун цэврийн өрөө байгуулах тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ

Баруунтуруун сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн дээврийн засвар, ариун цэврийн өрөө барьж байгуулах ажлын тендер зарлаж байна.

ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË  :  ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 50000000 төгрөг/

ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-30-ны өдрийн 8 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ  ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-18-ны өдрийн 15 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-18-ны өдрийн 16 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ  ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын  орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо,

веб сайт :  www.baruunturuun.uv.gov.mn

ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 70456100

Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 50000 / тавин мянган / төгрөг Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна.

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Үүрэн холбооны станцын байр, цамхаг барих тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ

Баруунтуруун сумын Зүүнтуруун багийн Шадын оройд үүрэн холбооны дахин дамжуулах станцын байр, цамхаг барьж суурилуулах ажлын тендер зарлаж байна.

ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË  :  ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 55000000 төгрөг/

ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-29-ны өдрийн 8 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ  ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-16-ны өдрийн 15 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-16-ны өдрийн 16 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ  ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын  орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо,

веб сайт :  www.baruunturuun.uv.gov.mn

ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 70456100

Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 50000 / тавин мянган / төгрөг Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна.

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Гэр нийлүүлэх тендерийн урилга

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÓÐÈËÃÀ

Баруунтуруун суманд нийгмийн халамжийн чиглэлээр олгох гэр нийлүүлэх тендер зарлаж байна.

ÇÀÕÈÀËÀÃ× : БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÒªÐªË  :  ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ АРГА

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÑÀÍÕ¯¯ÆÈËÒ : ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГААС / 18000000 төгрөг/

ÒÅÍÄÅÐ ÇÀÐËАÑÀÍ ÎÃÍÎÎ : 2014-05-30-ны өдрийн 8 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ Õ¯ËÝÝÆ ÀÂÀÕ  ÝÖÑÈÉÍ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-20-ны өдрийн 15 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐ НЭЭХ ÕÓÃÀÖÀÀ : 2014-06-20-ны өдрийн 16 цаг 00 мин

ÒÅÍÄÅÐÈÉÍ ÁÈ×Èà ÁÀÐÈÌÒ, ÁÓÑÀÄ  ÌÝÄÝÝËÝË ÀÂÀÕ ÕÀßà : Баруунтуруун сумын ЗДТГ,203 тоот, Сумын засаг даргын  орлогч, Тендерийн үнэлгээний хороо,

веб сайт :  www.baruunturuun.uv.gov.mn

ÕÀÐÈËÖÀÕ ÓÒÀÑ : 95455482, 70456100

Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 15000 / арван таван мянган / төгрөг Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 150155408 тоот дансанд хийж худалдан авна.

ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

БАРУУНТУРУУН СУМЫН ЗДТГ

Үнийн санал авах тухай


                               

                                     ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Баруунтуруун сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос "АХЛАХ СУРГУУЛЬД ХҮНСНИЙ МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ" тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 14 цагаас өмнө /Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 306 тоот өрөөнд ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, 70456104/ хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 15 цагт нээнэ.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бүтгээгдэхүүнд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй. Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 20000 /Хорин мянган/ төгрөгөөр худалдан авч болно.

Холбогдох мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ЗАСАГ ДАРГАЫН ТАМГЫН ГАЗАР

306 тоот өрөө

www.baruunturuun.uv.gov.mn

ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, факс/утас70456104, 98114501

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 

Баруунтуруун сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос "ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮНСНИЙ МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭХ" тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 14 цагаас өмнө /Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 306 тоот өрөөнд ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, 70456104/ хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 15 цагт нээнэ.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бүтгээгдэхүүнд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй. Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 20000 /Хорин мянган/ төгрөгөөр худалдан авч болно.

Холбогдох мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ЗАСАГ ДАРГАЫН ТАМГЫН ГАЗАР

306 тоот өрөө

www.baruunturuun.uv.gov.mn

ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, факс/утас70456104, 98114501

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Баруунтуруун сумын ЗДТГ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос "АХЛАХ СУРГУУЛЬ, ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ МАХ НИЙЛҮҮЛЭХ" тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн саналыг 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 14 цагаас өмнө /Баруунтуруун сумын ЗДТГ-ын 306 тоот өрөөнд ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, 70456104/ хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2014 оны 03-р сарын 27-ны өдрийн 15 цагт нээнэ.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бүтгээгдэхүүнд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй. Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 20000 /Хорин мянган/ төгрөгөөр худалдан авч болно.

Холбогдох мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ЗАСАГ ДАРГАЫН ТАМГЫН ГАЗАР

306 тоот өрөө

www.baruunturuun.uv.gov.mn

ЗДТГ-ын дарга Б.Мөнхтогтох, факс/утас70456104, 98114501

 

 

 

 

Хуудас:  1  ( 7 мэдээ )

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад