• Байгууллагууд

  • --

  • Ахлах сургууль

 Манай сургууль нь Монголын багш нарын 48 дахь өдрийн баярыг угтаж “Хүүхэд –Эцэг эх-Багш хамтын бүтээл” сэдэвтэйгээр дараах  бүтээлч ажлыг зохион явуулж байна.

Таван багийн багш нарын дунд ур чадварын уралдаан амжилттай зохион явууллаа.

Бага ангид багш С.Золзаяагийн заасан хичээл I байр

Дунд ангид Орос хэлний багш Б.Золжаргалын заасан хичээл I байр

Ахлах ангид математикийн багш  С.Удаанжаргалын заасан хичээл I байр

Багш нарын дунд зохиосон “Цахим хичээл”-ийн уралдаанд

  1. Орос хэлний багш Б.Золжаргалын боловсруулсан хичээл – I байр
  2. Бага ангийн багш С.Золзаяа, Б.Нандинцэцэг нарын боловсруулсан хичээл – II байр
  3. Математикийн багш С.Удаанжаргалын боловсруулсан хичээл – III байранд тус тус шалгарлаа.

Багш нарын дунд волейболын тэмцээн амжилттай болж өндөрлөлөө.

Эрүүл мэндийн баг I байр

Сэтгэл ханамж баг II байр

Мэдлэг чадварын баг III байр

Нэг минут 300000 мянга тэмцээнд íèéò багш нар идэвхтэй оролцñîíîîñ Бага ангийн сургалтын менежер Б.Амарзаяа түрүүллээ.

Багш нарын дундах дардасны тэмцээнä Авьяас хөгжлийн баг – I байр

Хүүхдийн цэцэрлэгийн баг - II байр

Áàãø íàðûí áàÿðûã òîõèîëäóóëàí øàãíàëûí õóð áóóñíààñ îíöîëáîë Áîëîâñðîëûí òýðã¿¿í öîë òýìäãýýð áàãø Ñ.Óäààíæàðãàë, БШУЯ-ны “Жуух бичиг”-ээр Бага ангийн багш Э.Отгонжаргал
Боловсролын газрын “Хүндэт тэмдэг”-ээр Газарзүйн багш Т.Алтанцэцэг, “Арга зүйч” цол тэмдгээр Д.Шинэбаяр, Д,Тунгалаг, С.Соёл-Эрдэнэ
, Боловсролын газрын “Өргөмжлөл”- ººð Ч.Энхболд нар шагнууллаа.

Сурагчид, ýöýã ýõ÷¿¿ä, òºðèéí áîëîí áèçíåñ, îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãóóä  багш нартаа хүндэтгэл үзүүлж, мэндчилгээ дэвшүүллээ.

Бидэнтэй хамтран ажилладаг эцэг эхчүүд, албан байгууллага, ард иргэд та бүхэндээ баярласан талархаснаа илэрхийлье.

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад