• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга үргэлжлэл

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Áîðëóóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Þíýðýí 

3.    Өөрийн нэр:  ×èìýä

4.    Òºðñºí îí: 1967-12-27

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2005

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                -Àðäûí õóâüñãàëûí 90 æèëèéí îéí ìåäàëü

                -Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 93212745

13. Цахим хаяг: Chimed_ith@yahoo.com

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Áàðóóí òóðóóí ñóìûí ÇÄÒÃ ÈÒÕ-ûí äàðãà

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1986 онд Óâñ Áàðóóíòóðóóí ñóìûí 10 æèë, 2010 онд Óâñ ÕÄÑ-ийг эдийн засагч, 2012 онд ÓÁ. Óäèðäëàãûí àêàäåìè  төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Áóãàäàð

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  ÿíòýâ

3.    Өөрийн нэр:  Õàíäàà

4.    Òºðñºí îí: 1966

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1993

9.    Гавьяа шагналтай эсэх: Үгүй

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98603131

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Худалдагч

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1984 онд Óâñ Áàðóóíòóðóóí ñóìûí 10 æèë, төгсөж бүрэн дунд боловсрол эзэсшсэн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Ýëæãýí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Äàâààæàâ

3.    Өөрийн нэр:  Ýðäýíýáèëýã

4.    Òºðñºí îí: 1962

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Халх

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1993

9.    Гавьяа шагналтай эсэх: Үгүй

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Турун баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98459209

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: “Àëòàí òóðóóí” ÕÕÊ æîëîîíû áàãø

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1986 онд Ñýëýíãý àéìãèéí Àëòàíáóëàã ÕÀÀ òåõíèêóì, 2012 онд Óâñ Óëààíãîì æîëîîíû áàãø áýëòãýõ êóðñ төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Öàãàà÷óóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ëõàíÿì

3.    Өөрийн нэр:  Ä¿¿äýé 

4.    Òºðñºí îí: 1958

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Ç¿¿íãîâü сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Ìàë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2000

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                    -Àðäûí õóâüñãàëûí 90 æèëèéí îéí ìåäàëü

                    -Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Áàÿí-Àéðàã баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98184341

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: “Áàðóóíòóðóóí ñóì ÇÄÒÃ Áàÿí-Àéðàã багèéí çàñàã äàðãà

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1977 онд Äîðíîä àéìàã Õ&

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад