• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга үргэлжлэл

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Áîðæèãîí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  ªëçèé

3.    Өөрийн нэр:  Ãàí÷àíãà

4.    Òºðñºí îí: 1966-03-18

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1990

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                               - Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

                                  - Àðä÷èëñàí  õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 95623696

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Ажилгүй

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1984 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 10-н жилийн дунд сургууль, 1991 онд  Áàéãàëü îð÷íû ÿàìны байгаль хамгаалагчийн курс төгссөн.

 

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Òýõèéíõýí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Íàìñðàé

3.    Өөрийн нэр:  Áóíçàà

4.    Òºðñºí îí: 1968-06-18

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2001

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                               - Онц тээвэрчин

                                  - Àðä÷èëñàí  õóâüñãàëûí 90 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 99728182

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Øàíä òóðóóí ÕÕÊ çàõèðàë

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1987 онд Õîâä ÕÀÀ òåõíèêóì Зоотехникч мэргэжлээр төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Öàãàà÷óóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Òîãòîõ

3.    Өөрийн нэр:  Òóðóóíàà

4.    Òºðñºí îí: 1987-08-11

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Ñýõýýòýí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2010

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

 

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Туруун баг

12. Харилцах утасны дугаар: 99812224

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Áàðóóíòóðóóí  Сóì Дóíäûí Эìíýëýãèéí õ¿¿õäèéí ýì÷

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 2011 онд ÝÌØÓÈÑ-èéí ÓÀÑ Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн.

 

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Õîéäóóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Äýìáýðýë

3.    Өөрийн нэр:  Îëçáààòàð

4.    Òºðñºí îí: 1966-11-25

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2007

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                  -ÕÕÀÀÕ¯ß-íû òýðã¿¿íèé àæèëòàí

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98452002

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: “Õàí Õºõèé ãóðèë” ãóðèëûí ¿éëдâýðèéí захирал

15.

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад