• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга үргэлжлэл

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Äºðâºä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр: Ãýæýý

3.    Өөрийн нэр:  Àíõáàÿð

4.    Òºðñºí îí: 1973-02-28

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Цагаанхайрхан сум

6.     Үндэс угсаа: ĺðâºä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  МАН 2004

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:    

                         - Àéìãèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òýðã¿¿íèé àæèëòàí

                         - Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû õ¿íäýò æóóõ

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун баг îðîí ñóóö õîðîîëîë 2-7 òîîò

12. Харилцах утасны дугаар: 93056003

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Áàðóóíòóðóóí ñóìûí Сóì Дóíäûí Эìíýëýãèéí åðºíõèé ýì÷

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1991 онд Óâñ Áàðóóíòóðóóí ñóìûí 10 æèë, 1997 онд АУИС-ийг Хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Öàãàà÷óóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ñòåðìºíõ

3.    Өөрийн нэр: Áÿìáàà

4.    Òºðñºí îí: 1953-07-15

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Зүүнговь сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  МАН 1990

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:  

                        - ÕÕÀÀ¯-í òýðã¿¿íèé àæèëòàí

                         - Àðäûí õóâüñãàëûí 70, 80 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Баян-Айраг баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98458909

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Ажилгүй

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1972 онд Ховд ХАА –н сургуулийг дунд  мэргэжлийн мал зүйч, 1986 онд Óëààíáààòàð ÕÀÀÈÑийг Дээд мэргэжлийн малзүйч мэргэжлээр төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Ìÿíãàíûõàí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ìÿíãàíáàÿð

3.    Өөрийн нэр: Çîðèãòáààòàð

4.    Òºðñºí îí: 1957- 03-29

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Õàëõ

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 1991

9.    Гавьяа шагналтай эсэх: 

                                    - Àëòàí ãàäàñ

                                    - Õºäºëìºðèéí õ¿íäýò ìåäàëü

                                    - Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

                     - Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20, ÍªÓ ¸ñíû áàéãóóëëàãûí äýýä øàãíàë   “Ñî¸ìáî ìåäàëü”

                                     - Àðäûí õóâüñãàëûí 70, 80 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Òóðóóí баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98199989

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Ажилгүй

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1975 онд Áàðóóíòóðóóí ñóìûí 10 æèë, 1986 онд Òåõíèê ìýðãýæëèéí ñóðãóóëийг жолооч, 1980 онд  Áàðèëãûí òåõíèêóì төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Øàðèëæ

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ñàìäàíäîðæ

3.    Өөрийн нэр:  Öýíäñ¿ðýí

4.    Òºðñºí îí: 1967

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Халх

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2000

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                      -×èíãèñ õààíû 800 æèëèéí îéí ìåäàëü

        &nb

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад