• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга үргэлжлэл

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:  Ýëæèãýí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ãàíòºìºð

3.    Өөрийн нэр:  Ï¿ðýâñ¿ðýí

4.    Òºðñºí îí: 1975-06-09

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Халх

7.    Нийгмийн гарал: Малчин

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  МАН 2007

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                 -Áàéãàëü îð÷íû òýðã¿¿íèé àæèëòàí öîë òýìäýã

                 -Çàëóó÷óóäûí àëòàí îä ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Зүүнтуруун баг

12. Харилцах утасны дугаар: 53150143

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Õóâèàðàà /МАА,газар тариалан, худалдаа/

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1993 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 10 æèë төгсөж бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Õàðàã÷èí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ãàí-Î÷èð

3.    Өөрийн нэр:  Íàðàíòóíãàëàã 

4.    Òºðñºí îí: 1984-02-10

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Зүүнговь сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Малчин

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2007

9.    Гавьяа шагналтай эсэх: Байхгүй

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Баян-Айраг баг

12. Харилцах утасны дугаар: 99438645

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Хувиараа хүнсний худалдааны дэлгүүр ажиллуулдаг

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 2003 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 10 æèë, 2008 онд Õîâäûí áàãøèéí äýýä ñóðãóóëийг Хятад хэлний багш орчуулагч мэргэжлээр төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Ìÿíãàíûõàí

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Ìÿíãàíáàÿð

3.    Өөрийн нэр:  Áîëäáààòàð

4.    Òºðñºí îí: 1963-04-08

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Àæèë÷èí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2006

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                               - Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

                         - Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Шанд баг

12. Харилцах утасны дугаар: 98569900

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Ìÿíãàí óíäðàа” ÕÕÊ-нû çàõèðàë/худалдаа,газар тариал/

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1980 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 8-н жилийн дунд сургууль төгсөж бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:   Îí÷óóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр:  Òîãòîõ

3.    Өөрийн нэр:  Ýíõæàðãàë

4.    Òºðñºí îí: 1962-07-05

5.    Төрсөн аймаг сум: Говь-Алтай аймаг Тонхил сум

6.     Үндэс угсаа: Халх

7.    Нийгмийн гарал: Сэхээтэн

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  АН 2002

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:    

                         - Àðä÷èëñàí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

                         - Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун баг

12. Харилцах утасны дугаар: 93096667

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Áàðóóíòóðóóí ñóìûí ÅÁБДÑ-èéí çàõèðàë

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1982 онд &Oacut

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад