• Нутгийн удирдлага

  • --

  • Сумын ИТХ

Буцах

Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн танилцуулга


I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:  Áààðàíãóóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр: Äàãâàñ¿ðýí

3.    Өөрийн нэр: Àíõáàÿð

4.    Òºðñºí îí: 1982-11-09

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Хяргас сум

6.    Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Ñýõýýòýí

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн: ÀÍ 2000 îíä

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

              - Àðäûí õóâüñãàëûí 20 æèëèéí îéí ìåäàëü

              - Àðãà ç¿é÷ áàãø

              - Ýðõ ÷ºëººíèé îäîí

              - ÓÇÕ øèëäýã çàëóó àëòàí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сум Òóðóóí áàã îðîí ñóóö                                õîðîîëîë 5-11 òîîò

12. Харилцах утасны дугаар: 98668211

13. Цахим хаяг: BT_abb

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Áàðóóíòóðóóí ñóìûí ÇÄÒÃ îðëîã÷ äàðãà

15.  Боловсролын талаарх мэдээлэл: 1998 онд Óâñ аймгийн Õÿðãàñ ñóìûí 10 æèë, 2003 онд  Улаанбаатар УБИС Түүхч, түүхийн багш, 2007 онд Удирдлагын академи төгссөн.

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:  Бîðëóóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр: Îäîíòîé

3.    Өөрийн нэр: Òîãòóóð             

4.    Òºðñºí îí: 1958

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Áàðóóíòóðóóí сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Малчин

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн: МÀХÍ 1986, МАН 2011

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

-       ÌÕÇÝ-èéí õ¿íäýò æóóõ

-       Òýðã¿¿íèé õîðøîîëîã÷

-       Óëñ òóíõàãëàñíû 800 æèëèéí îéí ìåäàëü

-       ÌÀÍ-ûí òýðã¿¿íèé àæèëòàí

-       ÌÀÍ-ûí õ¿íäýò òýìäýã

-       ÍÀÌÝÕ-íèé õ¿íäýò òýìäýã

-       Àëäàðò ýõèéí îäîí

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун баг Орон сууц хороолол 5-30 тоот

12. Харилцах утасны дугаар: 95835383, 98629179

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Òýòãýâýðò

15.  Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1975 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 10 æèë, 1978 онд Дархан õîòûí Ïîëè òåõíèêóì  Òóñãàé äóíä, нэхмэл эдлэлийн технологич мэргэжлээр төгссөн.         

 

I.Төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл

 

1.    Ургийн овог:  Òàéæóóä

2.    Эцэг /эх-/ийн нэр: Òàéñàà

3.    Өөрийн нэр:  Äàâààñàìáóó          

4.    Òºðñºí îí:  1951-02-13

5.    Төрсөн аймаг сум: Увс аймаг Зүүнговь сум

6.     Үндэс угсаа: Áàÿä

7.    Нийгмийн гарал: Малчин

8.    Улс төрийн намын харьяалал/ хэдэн онд элссэн:  МАН 1989

9.    Гавьяа шагналтай эсэх:

                                             - Ñàíõ¿¿ áàíêíû òýðã¿¿íèé àæèëòàí

                                             - Õààí áàíêíû òýðã¿¿íèé àæèëòàí

                                             - Óëñ õóâüñãàëûí 70, 80, 90 æèëèéí îéí ìåäàëü

10. Ял шийтгэл хүлээж байсан эсэх: Үгүй

11. Оршин суугаа газрын хаяг: Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун баг Орон сууц хороолол 4-15 тоот

12. Харилцах утасны дугаар: 50451026

13. Цахим хаяг:

14. Ажил, албан тушаал эрхлэлтийн байдал: Òýòãýâýðò

15. Боловсролын талаархи мэдээлэл: 1968 онд Óâñ аймгийн Баруунтуруун ñóìûí 10 æèë, 1971 онд Ó.Á ñàíõ¿¿ ýäèéí çàñãèéí òåõíèêóì, 1996 онд УБ Төрийн захиргаа, 1998 онд УБ Төсвийн нягтлан бодогч  мэргэжлээр тус тус төгссөн.

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад